LC-61金属镜头盖

  • image
  • /content/000018278.jpg
  • LC-61(Black)
  • LC-61(Black)
  • image
  • /content/000018279.jpg
  • LC-61(Silver)
  • LC-61(Silver)

LC-48B金属镜头盖

  • image
  • /content/000018280.jpg
  • LC-48B(Black)
  • LC-48B(Black)
  • image
  • /content/000018281.jpg
  • LC-48B(Silver)
  • LC-48B(Silver)

镜头盖LC-115

  • image
  • /content/000113442.jpg
  • LC-115
  • LC-115

LC-77B 镜头盖

  • image
  • /content/000076917.jpg
  • LC-77B
  • LC-77B

LC-72C 镜头盖

该款镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO和M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5~F6.3镜头。

镜头盖LC-62G

  • image
  • /content/000117074.png
  • LC-62G镜头盖
  • LC-62G镜头盖

镜头盖LC-62F

  • image
  • /content/000085471.jpg
  • 镜头盖LC-62F
  • 镜头盖LC-62F

LC-62D镜头盖

该款镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO镜头。


LC-58E镜头盖

该款镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 14-150mm F4.0-5.6、M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0-5.6 (R)和M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II。


LC-58F镜头盖

  • image
  • /content/000116322.jpg
  • LC-58F镜头盖
  • LC-58F镜头盖

LC-46镜头盖

该款镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0、M.Zuiko Digital 17mm F1.8、M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro 和M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro。


LC-40.5镜头盖

该款镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6。


LC-37C自动开合镜头盖

该款自动开合镜头盖适用于M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ。在打开和关闭相机电源时,镜头盖自动打开和闭合,无需手动取下镜头盖。尽享无干扰的拍摄体验。


分享

联系我们

 • Weibo